Cách để xóa hoặc hủy lời mời kết bạn đã gửi trên facebook

>>Cách để xóa hoặc hủy lời mời kết bạn đã gửi trên facebook<<


  1. Bước 1:
  2. Nhấp vào  ở đầu trang Facebook bấtkỳ 
  3. Bước 2:
  4. Nhấp vào Tìm bạn bè

  5. Bước 3:
  6. Nhấp vào Xem lời mời đã gửi.
  7. Bước 3:
  8. Di chuột qua Lời mời kết bạn đã gửi bên cạnh lời mời bạn muốn hủy và chọn Hủy lời mời

0 Comments: