Top Ad unit 728 × 90

Cách Làm Phần Mềm Dọn Dẹp Rác Cho PC Đơn Giản


Kết quả hình ảnh cho anh lap trinh cmd

+Bước 1:
 Tạo 1 Folder. Cick chuột phải chon new + folder.

+Bước 2: 
 Nhập đoạn code sau vào Folder.
@echo off 
color 0C echo [ThuThuatPc4x.tk] Tien trinh se xoa file khong can thiet 
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp 
del /f /s /q %systemdrive%\*.log del /f /s /q %systemdrive%\*.gid 
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk 
del /f /s /q %systemdrive%\*.old del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak 
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.* rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp 
del /f /q %userprofile%\cookies\*.* 
del /f /q %userprofile%\recent\*.* 
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo Tat ca da ket thuc..! Good Bye
pause
 +Bước 3:
Lưu Folder lại với tên : DonRac.bat
(lưu ý: phải lưu với dạng .bat thì code mới hoạt động)
Hay Thì Like + Share nha!!!

Cách Làm Phần Mềm Dọn Dẹp Rác Cho PC Đơn Giản Reviewed by Thủ Thuật PC4x on February 08, 2017 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Thủ Thuật PC 4X © 2015 - 2016
Powered By Blogger, Designed by thuthuatpc4x | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.