Website học lập trình Web miễn phí.


Website học lập trình Web miễn phí.
Hôm nay mình chia sẻ Website mình hay học lập trình Web.

Đây là trang web đầu tiên để tìm hiểu HTML trực tuyến tại w3schools.com. Trang web này có nhiều hướng dẫn về HTML, và một số các ngôn ngữ khác. Bạn có thể bắt đầu với việc học những điều cơ bản của HTML và xem các bài học kế tiếp bằng cách chọn NEXT.
Điều thú vị nhất trên trang web này là Bài tập HTML. Sau khi bạn đã trải qua những bài học khác nhau, bạn có thể làm bài kiểm tra miễn phí, giúp bạn đánh giá chính xác kiến thức bạn đang học.

Website học lập trình Web miễn phí.

Website học lập trình Web miễn phí.


Website học lập trình Web miễn phí.0 Comments: